Ekspertyzy techniczne budynków

Ocena stanu technicznego budynku może mieć formę opinii bądź ekspertyzy technicznej. Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Natomiast ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu. ekspertyza techniczna to ocena stanu domu poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi bardzo często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną.

Rzeczoznawca budowlany jest to osoba z dyplomem wyższej uczelni technicznej mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej do wykształcenia specjalności oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Takie uprawnienia nadawane są przez wojewodę po udokumentowanej co najmniej pięcioletniej praktyce zawodowej odbytej już po uzyskaniu uprawnień budowlanych i uzyskaniu pisemnej opinii rekomendującej wiedzę i doświadczenie wystawionej przez dwóch rzeczoznawców budowlanych tej samej specjalności.

Każdemu rzeczoznawcy nadawany jest numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych. Taki numer powinien znajdować się na pieczątce, którą rzeczoznawca się posługuje.

Kiedy potrzebna ocena stanu technicznego budynku

  • Jeśli kupujemy dom, warto poprosić fachowca o wydanie opinii o jego stanie technicznym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Koszty opinii technicznej są zwykle niewspółmierne do ewentualnych strat kupującego w przypadku ujawnienia się później nieprzewidzianych wad.
  • Jeśli zamierzamy istniejący budynek modernizować lub zmieniać sposób użytkowania, musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy technicznej, bo jest ona wymagana przez prawo budowlane.
  • Jeśli w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji – takie jak: spękania ścian, widoczne rysy na stropach, przemieszczenia elementów konstrukcyjnych uniemożliwiające swobodne otwieranie drzwi lub okien – poprośmy o pomoc eksperta, który sprawdzi, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału.

Prawidłowo wykonana ekspertyza techniczna zawiera:
▪ opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć,
▪ opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych domu, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane,
▪ opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu i dachu domu,
▪ opis dokonanych odkrywek i badań,
▪ dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów,
▪ obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności: fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek,
▪ wnioski z oględzin i badań obejmujące: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia, zawilgocenia i zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia i ocieplenia oraz zalecenia co do sposobu wykonania tych napraw.

Gdzie i komu zlecić wykonanie ekspertyzy techniczne budynku?

O ile do wykonania opinii technicznej wystarczy doświadczony inżynier lub technik z uprawnieniami budowlanymi, to wykonanie ekspertyzy technicznej, która wymaga bardziej precyzyjnych wniosków, trzeba powierzyć osobie z doświadczeniem i odpowiednimi, właściwymi dla szczegółowości badań uprawnieniami – rzeczoznawcy budowlanemu.

Ekspertyzy techniczne zlecisz np. w firmie Batiplus Polska.

Ekspertyzy techniczne są wykonywane przez BatiPlus na zlecenie właściciela lub użytkownika obiektu, w celu oceny jego stanu technicznego lub stanu niektórych jego elementów.

Często są wykonywane ekspertyzy elementów konstrukcji żelbetowych i murowych z powodu powstania w nich rys lub innych uszkodzeń.

Ponadto przedmiotem ekspertyz są elementy zapewniające szczelność obiektów oraz elementy wykończenia.

Więcej informacji na stronie www.batiplus.pl – ekspertyzy techniczne.